A Reset! egy független kulturális, média és kreatív szervezeteket összefogó és támogató hálózat, aminek az MMN Mag is tagja. 2023. június 6-án a Reset! publikált egy nyilvános nyilatkozatot, ami részeletesen leírja a hálózat célját. Ennek a nyilatkozatnak a magyar nyelvű változatát osztjuk most meg.

English version available at reset-network.eu/statement-en


Az Arty Farty által 2022-ben Lyonban kezdeményezett európai hálózat, a Reset! összefogja az európai sokszínűséget és pluralizmust képviselő független kulturális és médiastruktúrákat, és egy sor fellépésen keresztül erősíti láthatóságukat és hálózatépítésüket.

A hálózat célja, hogy rávilágítson a mai kulturális függetlenség feszült helyzetére és sajátos szükségleteire, amely nem áll sem állami hatóságok ellenőrzése alatt, sem nagy magáncsoportokhoz nem kötődik.

Az európai kulturális és médiatér újratervezésének (reset) közös munkája a Reset! fő célja. Immár a második évében járva a Reset! és tagjai ki kívánják nyilvánítani, hogy a 2024-es európai választásokig vezető úton a pluralizmus, a sokszínűség, az egyenlőség és a fenntarthatóság közös értékeinek védelmére és támogatására törekszenek.

Európa fordulóponthoz érkezett. Egy olyan időszakban, amikor a kontinensen ismét háború dúl, több országban obskurantista, reakciós és tekintélyelvű erők kerülnek hatalomra, amelyek a cenzúra eszközeivel élve szokatlan nyomást gyakorolnak a véleménynyilvánításra és a kultúrák közötti csere szabadságára. A független média és a kultúra szereplői jelenleg, és minden eddiginél nagyobb mértékben, számos különböző fenyegetésnek vannak kitéve, az eltűnéstől az elnyomáson át egészen a felvásárlásig, hovatovább tevékenységi területükön megfigyelhető a folyamatos gazdasági koncentráció.

Annak ellenére, hogy ezek a struktúrák meggyengültek, mégis felkészültek arra, hogy megfelelően reagáljanak azokra a feszültségekre, amelyekkel Európának jelenleg szembesülnie kell, és folyamatosan új megközelítéseket és narratívákat dolgoznak ki, hogy a gazdasági és politikai érdekek, valamint az őket fenyegető hatalmi dinamikák jelenlegi összetett légkörében eligazodjanak. Egy évvel az európai választások előtt mi, a Reset!, a független kulturális struktúrák és média képviselői fel kívánjuk hívni a figyelmet az ágazatunkat fenyegető veszélyekre, és felajánljuk hozzájárulásunkat egy új kulturális, társadalmi és demokratikus kiáltvány újraírásához. A Reset! szeretettel vár minden olyan szereplőt, aki osztja a méltányosságon és igazságosságon alapuló európai kultúrával és médiatérrel kapcsolatos elképzeléseinket, hogy csatlakozzon hozzánk, és hozzájáruljon ahhoz, hogy ezeket a követeléseket tettekre váltsuk.

Képesnek kell lennünk arra, hogy kihasználjuk a független kulturális struktúrák felfedező és előremutató, a következő generációk gyakorlatához igazodó gondolkodásmódját, hogy szembenézhessünk korunk nagy kihívásaival: az ökológiai kérdésektől kezdve az egyenlőségen, a befogadáson, a technológiai decentralizáción, a munkajogon át a régiók bevonása és egyebekig, és betemessük a kulturális közpolitikák által képzett generációs szakadékot.

Az is döntő fontosságú, hogy ellenálljunk az Európában a kulturális, zenei, kiadói és médiatérben tapasztalható koncentrációs tendenciáknak, amely a kreativitás és a művészetek növekvő árucikké válásával együtt komoly veszélyt jelent a független kultúra létezésére és túlélésére, valamint a kreatív szabadságra, a művészi sokszínűségre, a véleménypluralizmusra és általában véve az alternatív narratívák és hangok megjelenésére, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, határokon belül és azokon kívül. A szabadságot csak akkor lehet megtapasztalni és gyakorolni, ha az erőforrásokhoz és lehetőségekhez egyenlő hozzáférés áll rendelkezésre, függetlenül mind az autokratikus közhatalmak, mind a csápjaikat kivető monopolista magáncsoportok külső ellenőrzésétől, befolyásától és kényszerétől.

Mi függetlenek, egy olyan ökoszisztémát alkotunk, amelynek munkája elengedhetetlen minden kreatív kezdeményezés kibontakoztatásához az általunk képviselt területeken az európai kontinensen és azon túl is. Olyan kulturális és médiateret testesítünk meg, amely az elkötelezett közösségekben gyökerezik, a fiatalokra és a szociálisan tudatos gondolkodásra összpontosít. Olyan jövőképet és know-how-t képviselünk, amely elengedhetetlen kultúránk jövője szempontjából. Kiállunk az együttműködésért európai és nemzetközi szinteken, a hálózatokba szövődő kapcsolatokért és az új, az ismeretlen, a másság, a más iránti nyitottság mellett. Számunkra az ágazatokon átívelő közös építkezés a jövőnk kulcsa.

A következő 12 hónapban, az európai parlamenti választások előtt, közösen fogjuk befolyásolni a közpolitikák európai uniós szintű alakításának módját. Különösen a pénzügyi források átcsoportosítását ösztönözzük a szociális, politikai és környezetvédelmi vészhelyzetek kiegyensúlyozottabb elosztása érdekében.

A figyelemfelhíváson túl e nyilatkozat célja, hogy összehozza mindazokat, akik osztoznak abban a törekvésben, hogy újrafogalmazzák a kulturális függetlenség alapvető jelentését, az ágazatok közötti kölcsönhatás módját, valamint a hatóságokhoz és a magánszektorhoz való viszonyukat. Különleges szerepünk van abban, hogy a polgárokat egy alternatív kulturális jövőkép köré tömörítsük, amelynek középpontjában a függetlenség áll; illetve, hogy a kreatív kezdeményezéseken keresztül közösségi érzést teremtsünk; és hogy a fokozott társadalmi tudatosság jegyében befolyásoljuk a közpolitikákat.

Hiszünk abban, hogy ha egységesen hallatjuk hangunkat s már most elkezdünk kiállni e választások mellett, akkor egy új európai kulturális, média- és művészeti paradigma alapító okiratát hozhatjuk létre, amely mindenki számára mind Európa határain belül és kívül, mind pedig a jövő generációi számára biztosítja a méltányosságot és a befogadást.